Dokumenti


 • Zakonodaja

  • Splošno 
   • Energetski zakon (Uradni list RS št. 60/19)
   • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom Uradni list RS 39/1536/16 Neuradno prečiščeno besedilo akta
   • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce Uradni list RS 69/14
   • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti Uradni list RS 98/14
   • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 43/142/15 dodatne razlage k aktu 41/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
   • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS 28/15
   • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 2/15 dodatne razlage k aktu 9/17 41/18 Neuradno prečiščeno besedilo akta
   • Pravilnik o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina gospodinjskega odjemalca Uradni list RS 10/17
   • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov Uradni list RS 12/10 45/11 17/14 – EZ-1
   • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov Uradni list RS 26/02 54/02 17/14 – EZ-1
   • Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 109/04 73/08 111/08 17/14 – EZ-1
   • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina Uradni list RS 97/04 8/05 8/07 17/14 – EZ-1
   • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike Uradni list RS 125/04 71/09 22/10 – EZ-D 17/14 – EZ-1
   • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu Uradni list RS 41/17
   • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16)
  • Omrežnina
   • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS 21/18

 • Ostalo

  • Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
  • Pravila o obravnavi pritožb
  • Pravila ECDR o reševanju potrošniških sporov
  • Pojasnila o uvedbi obračuna na kWh od 1.1.2017
  • Vloga za prvo ali ponovno zaplinjanje

Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji


Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskega sistema zemeljskega plina nimajo podatkov o dnevnih količinah.

Po tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak dan posebej. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene. Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo tako kot doslej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani (http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/) in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema.

Pravila o obravnavi pritožb


Družba ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, v skladu s 1. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsPRS), obvešča, da za izvensodno reševanje sporov z gospodinjskimi odjemalci, kot to določa 2. odstavek 50. člena in 2. odstavek 175. člena Energetskega zakona (EZ-1), kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava družbo EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Ljubljana, Tomšičeva ulica 6, elektronski naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: +386 8 20 56 590 (v nadaljevanju: ECDR), in sicer za reševanje predmetnih sporov, v postopku pogojno zavezujoče pospešene arbitraže. Pravila ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov so objavljene na spletni strani ECDR.

Pravila ECDR o reševanju potrošniških sporov


PRAVILA_ECDR_O_REŠEVANJU_POTROŠNIŠKIH_SPOROV.pdf

Pogodbe o dobavi zemeljskega plina


ENOS_p_o_dobavi_plin_gospodinjski_tipska_101017.pdf
ENOS_p_o_dobavi_plin_mali_poslovni_tipska_101017.pdf

Pojasnila o uvedbi obračuna na kWh od 1.1.2017


Srednja nadmorska višina za obračun ZDS Žirovnica in ZDS Jesenice je 540 m.

Pretvorbeni faktor za:

– zunanje plinomere s temperaturno korekcijo je z =0,91141

– zunanje plinomere brez temperaturne korekcije je z = 0,94080

– notranje plinomere je z = 0,91141

Povprečna zgornja kurilnost določena s strani operaterja v (kWh/Nm3) – mesečna tabela je prikazana v razdelku Ceniki in obračunski podatki

OBVESTILO_O_SPREMEMBI_OBRACUNA_OMREZNINE_za_kWh_V1.pdf
Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2598/uredba-o-delovanju-trga-z-zemeljskim-plinom

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Ur.l. RS 85/16)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3716/akt-o-spremembah-in-dopolnitvah-akta-o-metodologiji-za-obracunavanje-omreznine-za-distribucijski-sistem-zemeljskega-plina

Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

Naslov
Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice
info@enos.si
(04) 581-02-40

Vse pravice pridržane. @ENOS d.d 2020